Objednejte se

Registrovaný klient

Na nejčastější ošetření se můžete objednat online.

Objednat se online

Nový klient / Objednat bez registrace

Prosíme vyplňte objednávkový formulář. Obratem se s Vámi spojíme a domluvíme Vám vhodný termín.

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Objednávka online videokonzultace

Poraďte se s lékařem online při videokonzultaci.

Zanechte nám, prosím, své kontaktní údaje a my se s vámi obratem spojíme, domluvíme termín videokonzultace a zašleme vám platební údaje.

Obchodní podmínky o poskytování služeb společností
ASKLEPION – Lasercentrum Praha, s.r.o.

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost ASKLEPION - Lasercentrum Praha, s.r.o., IČO: 25068393, se sídlem Londýnská 160/39, PSČ: 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 46667 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem registrovaného nestátního zdravotnického zařízení, které poskytuje osobám zdravotnické služby zejména v oblasti dermatologie, stomatologie, plastické chirurgie, rehabilitace, praktického lékařství, ORL, cévní chirurgie a kosmetiky, a dále doplňkové nezdravotní služby spočívající v poskytování poradenství a péče v oborech estetické medicíny, zejména ve zjištění anamnézy, vyšetření, navržení potřebných zdravotních a jiných vyšetření, následném vyhodnocení výsledků a sestavení individuálního postupu při poskytnutí služeb (dále jen v jednotném čísle „Služba“ nebo v množném čísle „Služby“), a to za podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou o poskytování zdravotních/nezdravotních služeb (dále jen „Smlouva“) a těmito Obchodními podmínkami.

2. Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby osobně, popřípadě v doprovodu svého zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „Klient“).

3. Poskytovatel poskytuje Klientovi zdravotní Služby na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

II. Postup a podmínky poskytování Služeb

1. Pro poskytnutí Služeb se musí Klient telefonicky, emailem, nebo pomocí online registrace na internetových stránkách Poskytovatele objednat na konkrétní termín návštěvy ke konkrétnímu lékaři. Termín návštěvy se stává platným až po jeho potvrzení Poskytovatelem.

2. Pro potvrzení objednaného termínu návštěvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení zálohy na Služby (dále jen „Záloha“). Nebude-li požadovaná Záloha zaplacena, není Poskytovatel povinen termín návštěvy Klientovi potvrdit.

3. Při prvním objednání návštěvy bude Poskytovatel po Klientovi vyžadovat následující údaje: jméno a příjmení Klienta, telefonní číslo a emailovou adresu Klienta. Při odmítnutí poskytnutí těchto údajů Klientem není Poskytovatel povinen termín první návštěvy potvrdit.

4. Poskytnuté telefonní číslo a emailová adresa Klienta budou Poskytovatelem užity výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, zejména k připomenutí blížících se Služeb a změně termínu poskytnutí Služeb.

5. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na plánované Služby z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu úrazu, nemoci nebo jiné náhlé události znemožňující mu dostavit se k provedení Služby, je povinen toto sdělit neprodleně Poskytovateli.

6. Lékař neručí za správnost jím provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytnutí Služeb, pokud Klient poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo zákonný zástupce nebo opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

7. Před zahájením poskytnutí Služeb lékař srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informuje Klienta o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním postupu při poskytnutí Služeb a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“), zejména včetně jeho účinků, případných rizik a zdravotních kontraindikací, popřípadě alternativních možností poskytnutí Služeb.

8. Informace o zdravotním stavu je dále sdělena Klientovi vždy, je - li to s ohledem na poskytované Služby nebo zdravotní stav Klienta účelné.

9. Před zahájením poskytnutí Služeb je umožněno Klientovi nebo osobě určené Klientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným Službám.

10. Klient se může vzdát podání informace o zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána.

11. Klient před zahájením poskytnutí Služeb musí podepsat svobodný a informovaný písemný souhlas s poskytnutím Služeb (dále jen „Souhlas“). Souhlas je svobodný, je – li dán bez nátlaku. Souhlas je informovaný, je – li Klientovi před poskytnutím Souhlasu podána informace dle odst. 7 tohoto článku, nebo se Klient dle odst. 10 tohoto článku vzdal podání informace o zdravotním stavu. Bez Souhlasu nelze Služby poskytnout, vyjma případů, kdy to připouští právní předpisy. Klient může kdykoliv Souhlas odvolat. Odvolání Souhlasu není účinné, pokud již bylo započato s poskytováním Služeb, přičemž přerušení jejich poskytování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života Klienta. Souhlas je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi.

12. V případě nezletilého Klienta, nebo Klienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky dle odst. 9 tohoto článku náleží též zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi Klienta.

13. Klientovi uvedenému v předešlém odstavci se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 9 tohoto článku poskytnou způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 9 tohoto článku poskytnou v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.

14. Na začátku každého následného úkonu při poskytnutí Služeb je lékařem zhodnocen předchozí úkon při poskytnutí Služeb a dle získaných informací od Klienta lékař buď pokračuje v individuálním postupu při poskytnutí Služeb, nebo je doporučena jeho změna, případně je od provedení dalšího úkonu upuštěno, pokud se na tom lékař i Klient vzájemně dohodnou. O každém úkonu při poskytnutí Služeb je veden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta.


III. Práva a povinnosti Klienta

1. Klient výslovně prohlašuje, že:
a) je plně svéprávný, vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb se souhlasem Klientova zákonného zástupce nebo opatrovníka,
b) se před zahájením poskytování Služeb důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

2. Klient má právo:
a) být dostatečně a úplně informován Poskytovatelem o Službách, zejména o jejich rozsahu, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny,
b) na řádné poskytnutí Služeb,
c) znát jméno a příjmení lékaře a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb,
d) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování Služeb přímo zúčastněny,
e) reklamovat vady poskytovaných Služeb dle čl. VIII těchto Obchodních podmínek,
f) kdykoliv v průběhu využívání Služeb osobně s lékařem zkonzultovat postup při poskytování Služeb, kdy osobní konzultace je zpoplatněna dle platného ceníku.

3. Klient je povinen
a) pravdivě, úplně, přesně a správně informovat lékaře před zahájením i v průběhu poskytování Služeb o sobě a svém zdravotním stavu a jeho dosavadním vývoji, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních Službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování Služeb,
b) poskytnout součinnost při poskytování Služeb,
c) zaplatit Poskytovateli v určených lhůtách Zálohu i cenu za Služby.

4. Povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku má též zákonný zástupce nebo opatrovník Klienta.

5. Vyjádření souhlasu/nesouhlasu Klienta s podáním informací o zdravotním stavu:
Klient může před zahájením poskytování Služeb určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím Služeb, jestliže Klient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním Služeb a nejde o Služby, které lze poskytnout bez souhlasu. Klient může určit osoby nebo vyslovit zákaz podávat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po zahájení poskytování Služeb, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat.
Pro tento případ Klient vyplní formulář „Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s podáním informací o zdravotním stavu“. Formulář vyplní a podepíše Klient a lékař. Tento formulář je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi. Součástí formuláře je rovněž sdělení Klienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu podávány.

6. Poskytovatel je povinen:
a) poskytnout Klientovi veškeré informace dle těchto Obchodních podmínek a dle Smlouvy,
b) na žádost Klienta mu potvrdit jím řádně objednané Služby,
c) poskytnout Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.


IV. Cena Služeb a její úhrada

1. Cena Služby je stanovena dle individuální dohody Poskytovatele s Klientem.

2. Cena Služby je uváděna včetně DPH.

3. Cena za jednotlivou Službu je splatná v den využití Služby. V případě umožnění platby za Službu na základě vystaveného daňového dokladu, je Služba splatná dnem uvedeným v daňovém dokladu.

4. Zaplacení ceny Služby a/nebo Zálohy se rozumí předání hotovosti, použití platební karty na terminálu v provozovně Poskytovatele, připsání peněžité částky na bankovní účet Poskytovatele, nebo použití Platební brány Poskytovatele, úhradou přes platební systém PayPal na účet Poskytovatele.

5. Úhradu objednaných Služeb může Klient provést:
a) bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Poskytovatele u Komerční Banky, a.s. a to:
• č.ú. 3662590277/0100 u plateb v Kč
• č.ú. 35-6403990237/0100 u plateb v EUR, mezinárodní tvar účtu je: IBAN: CZ170100000035640399023
b) platební kartou na terminálu v provozovně Poskytovatele,
c) platbou v hotovosti,
d) použitím Platební brány Poskytovatele,
e) úhradou přes službu PayPal na účet Poskytovatele: platby@asklepion.cz


V. Účtenky

1. Na vyžádání Poskytovatel vydá Klientovi účtenku, avšak v odůvodněných případech to není možné ihned po poskytnutí služby, a to zejména z důvodu nutnosti provést následné vyúčtování opravdu realizovaných výkonů a spotřebovaného materiálu, oproti uhrazeným zálohám apod. Vyúčtování Poskytovatel zpravidla provádí ve lhůtě do 3 pracovních dnů od poskytnutí služby.

2. Po provedení vyúčtování Poskytovatel zašle účtenku elektronicky nebo je možné účtenku v tištěné formě osobně vyzvednout na recepci Poskytovatele na adrese Londýnská 160/39, 120 00, Praha 2. V případě požadavku k vydání účtenky Klientovi kontaktuje Poskytovatele emailem na info@asklepion.cz nebo telefonicky na čísle +420 234 716 111 s informací, zda souhlasíte se zasláním účtenky elektronicky na email Klienta, nebo zda bude účtenka Klientem vyzvednuta osobně na recepci Poskytovatele.

3. Vyzvednutí tištěné účtenky na recepci Poskytovatele je možné kdykoliv během provozní doby, avšak po předchozím vyžádání účtenky dle tohoto ustanovení tak, aby byla účtenka připravena k vydání. Účtenky k vyzvednutí jsou zpravidla připraveny do jednoho pracovního dne od jejich vyžádání či po provedení případného vyúčtování, kdy o možnosti vyzvednout účtenku bude Klient emailem či telefonicky informován.

4. Účtenky jsou vydávány v českém jazyce. V případě požadavku překladu účtenky do cizího jazyka budou Klientovi účtovány náklady spojené s překladem, jejichž výše bude Klientovi sdělena obratem po vznesení požadavku překladu účtenky do konkrétního cizího jazyka.


VI. Storno podmínky

1.V případě zrušení zákroku v době delší než 14 dnů před termínem, propadá 50 % zálohy. V případě, že zákrok bude klient rušit v době kratší než 14 dnů před termínem výkonu, záloha propadá v plné výši. V případě, že se pacient ocitne ve zdravotní situaci, která neumožňuje daný výkon podstoupit, bude ze zálohy stržen manipulační poplatek ve výši 2 500 Kč a zbytek zálohy bude použit pro rezervaci nového termínu výkonu. Pokud klient předloží potvrzení od lékaře nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, manipulační poplatek stržen nebude a záloha bude použita pro rezervaci nového termínu výkonu. Další případná nepřítomnost Klienta bude řešena individuálně.
Záloha propadá i v případě, že se klient dostaví k zákroku nepřipraven ať už proto, že si nezajistil potřebná předoperační vyšetření nebo se zachoval v rozporu s poučením o režimu před operací a ohrozil by tím svůj zdravotní stav (např. se najedl, požil nedoporučený lék, alkohol apod).


VII. Zánik smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu poskytování Služby.

2. Klient může písemně vypovědět Smlouvu pouze ze závažných důvodů. Výpověď je účinná okamžikem doručení Poskytovateli. V případě výpovědi Smlouvy Klientem je Klient povinen uhradit cenu za dosud poskytnuté Služby.

3. V případě ukončení součinnosti při poskytování Služeb bez závažných důvodů je Klient povinen uhradit plnou cenu za Služby.

4. Pokud nebudou Klientem prokázány závažné důvody, výpověď Smlouvy je neplatná. Důvody pro výpověď Smlouvy ze strany Klienta budou Poskytovatelem vždy řešeny individuálně s Klientem.

5. Poskytovatel má právo Smlouvu vypovědět písemně v případě, že ztratil způsobilost k poskytování Služeb, anebo v případě, kdy zdravotní stav Klienta nadále nedovoluje v poskytování Služeb pokračovat. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Klientovi.


VIII. Ochrana osobních údajů

1. Viz „Zásady zpracování osobních údajů“, dostupné na webu www.asklepion.cz.


IX. Reklamace

1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Služby v plném rozsahu a kvalitě, má Klient právo Služby reklamovat. Za předmět reklamace se nepovažují materiální i nemateriální újmy, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny jeho vlastním zaviněním, nerespektováním instrukcí lékaře při poskytování Služby, nebo porušením jeho povinností uvedených v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo tím, že zákonný zástupce nebo opatrovník Klienta porušil své povinnosti uvedené v čl. III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

2. Reklamace Služeb musí být uplatněna písemně ihned po zjištění vady, nejpozději jeden kalendářní měsíc od vzniku vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze Služeb zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá, či jak se projevuje.

3. Reklamaci vyřizuje zástupce Poskytovatele, a to neprodleně dle možností Poskytovatele, nejpozději však ve lhůtě do 30ti dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

4. Pokud určí Poskytovatel, tak v průběhu vyřizování reklamace je Klient povinen dostavit se k Poskytovateli ke kontrolní návštěvě k posouzení stavu Klienta, a to za přítomnosti lékaře nebo zástupce Poskytovatele.

5. Je-li reklamace shledána jako důvodná, má Klient právo na náhradu reklamovaných Služeb, a to buďto ve formě odstranění vady, anebo ve formě peněžité kompenzace. Volbu nároku je Klient povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno, že jeho reklamace byla shledána důvodnou.


X. Vyloučení odpovědnosti při poskytování Služeb

Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou majetkovou či nemajetkovou újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s poskytováním Služby, pokud poruší své povinnosti uvedené v čl.III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek, nebo pokud zákonný zástupce či opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl.III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, písemně na adresu sídla Poskytovatele a adresu uvedenou Klientem, elektronicky – emailem nebo telefonicky na rezervační lince Poskytovatele. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele - www.asklepion.cz. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.

2. Písemnosti lze doručovat osobně nebo prostřednictvím přepravců poštovních zásilek, a to na adresu sídla Poskytovatele a adresu uvedenou Klientem, nebo na jinou adresu, kterou Poskytovatel nebo Klient písemně oznámí druhé straně.
Písemnost se považuje za doručenou v případě:
a) převzetí adresátem;
b) odmítnutí převzetí doporučeně zaslané zásilky adresátem;
c) v případě nemožnosti doručení doporučeně zaslané zásilky adresátovi na stanovenou adresu, nebo na adresu, kterou adresát odesílateli písemně předem sdělí, 3. (třetím) dnem ode dne odeslání písemnosti.
d) v případě emailové zprávy doručením emailu příjemci. Je povinností Klienta neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování, jinak platí doručování na adresu naposledy oznámené Klientem Poskytovateli. Tato oznamovací povinnost platí i pro změny kontaktních údajů Klienta (email a telefonní číslo).

3. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit s tím, že změna Obchodních podmínek bude Klientům oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele - www.asklepion.cz. Změny Obchodních podmínek nabývají vůči Klientům účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, nejdříve však dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele - www.asklepion.cz. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět.

4. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Klientem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služeb se řídí právním řádem České republiky.

5. Veškeré spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

6. Pokud je v těchto Obchodních podmínkách uveden lékař, tak dle druhu poskytovaných Služeb, které neposkytuje lékař, se jím rozumí i jiný personál Poskytovatele, kvalifikovaný k poskytování takových Služeb.

7. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.

8. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 14. 9. 2022.

 

 

 

Vážíme si vašeho soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies, které jsou nutné k funkci webu. Abychom mohli lépe přizpůsobovat obsah tomu, co vás skutečně zajímá, potřebujeme váš souhlas.

Souhlas můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny cookies" a můžete jej kdykoli odvolat. Jeho udělením nám dovolíte využívat data o vašem chování na webu za účelem zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a jiných webových stránkách.

Nastavení cookies můžete kdykoli změnit v sekci „informace o cookies“.